Tolkar i Stockholm följer de etiska riktlinjer STTF tagit fram:

Yrkesetik Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF, är en ideell yrkesförening för teckenspråkstolkar och teckenspråks- och dövblindtolkar. En teckenspråkstolk eller teckenspråks- och dövblindtolk har i en tolksituation till uppgift att på ett professionellt sätt möjliggöra kommunikation mellan människor. I detta arbete uppstår situationer då det är nödvändigt att handla utifrån gemensamma yrkesetiska riktlinjer. Allt tolkarbete utgår från följande grundläggande värden: professionalitet, kvalitet, integritet, trygghet samt respekt för alla människors självbestämmanderätt och lika värde. Dessa gemensamma yrkesetiska riktlinjer skall vägleda tolken så att denne kan upprätthålla ovannämnda värden. Riktlinjerna skall även medvetandegöra tolken om dennes maktposition gentemot tolkanvändarna.

Förutsättningen för att kunna främja en god yrkesetik inom tolkkåren är att kollegor diskuterar och reflekterar över de generella etiska problemställningar som arbetet medför. Det är nödvändigt att tillfälle ges för etiska diskussioner och professionell handledning bör anlitas vid behov.

Riktlinjer:

1. Tolken skall bemöta alla människor med respekt oavsett kommunikationsform, språk, funktionshinder, kön, social status, kulturell tillhörighet, religion, politisk åsikt, sexuell läggning och ålder.

2. Tolken har tystnadsplikt.

3. Tolken skall ansvara för att målspråkets innehåll överensstämmer med källspråkets. Vid uppdrag med fler än en tolk delas detta ansvar av tolkarna.

4. Tolken skall förmedla tolkanvändarens karaktär och känslouttryck.

5. Tolken skall vara opartisk samt ha en oberoende ställning gentemot tolkanvändarna.

6. Tolken skall utifrån sin professionalitet och sociala kompetens verka för ett tryggt förhållningssätt gentemot tolkanvändarna.

7. Tolken bör avstå från eller avbryta uppdraget om:
- uppdraget upplevs som integritetskränkande eller otryggt för tolken.
- uppdraget överstiger den egna språkliga kompetensen.
- uppdraget kan resultera i jäv.

8. Tolken skall i tolksituationen samarbeta med alla berörda parter.

9. Tolken skall anpassa framtoning och klädsel efter uppdragets art.

10. Tolken skall hålla sig uppdaterad inom sina verksamhetsområden.